Регламент Департаменту

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту освіти, науки та молоді
Херсонської обласної державної адміністрації

РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Регламент Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).
2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Положенням про Департамент та цим Регламентом.
3. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
4. Робота Департаменту є відкритою і гласною за винятком питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Департамент інформує громадськість про свою діяльність, підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції.
Висвітлення діяльності Департаменту здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
5. Розподіл обов’язків між посадовими особами Департаменту проводить директор Департаменту не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:
– повноважень і функцій посадової особи;
– управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Департаменту, діяльність яких контролюватиметься відповідною особою;
– закладів освіти, підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
– порядку заміщення директора Департаменту, заступників директора Департаменту – начальників управління.
Директор Департаменту визначає та розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту – начальниками управлінь, щодо спрямування їх діяльності та координує їх роботу.
У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник управління (відповідно до наказу).
6. Дотримання Регламенту обов’язкове для всіх державних службовців Департаменту.
7. Положення про структурні підрозділи Департаменту розробляються керівниками відповідних підрозділів і погоджуються із заступником директора Департаменту – начальник управління (відповідно до розподілу обов’язків) та затверджуються наказом Департаменту.

Leave a comment

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01